Noordelike Sinode

Die Noordelike Sinode erken dat God ons, deur gemeentes, binne die gemeenskap waarbinne ons is geplaas het.

Omring deur God se goedheid

Ons wil lewe in afhanklikheid van God Drie-enig en in die kreatiewe krag van die Heilige Gees.

HOOPVOLLE VERSKIL

Ons is draers van hoop en wil ‘n verskil maak. 

Soek die KONINKRYK

Ons help om gemeentes te bou wat elkeen in eie konteks die Koninkryk van God soek.

Ons werk waar GOD werk

Ons bely steeds dat ons as gemeentes en groter kerk meer kan doen om ekologiese sensitiewer te leef.

VISIE VAN DIE NOORDELIKE SINODE

Die Noordelike Sinode erken dat God ons, deur gemeentes, binne die gemeenskap waarbinne ons geplaas is, gebruik om HOOP bring en ʼn VERSKIL te maak.

As sinode wil ons ’n ondersteunende rol speel deur ʼn verhoudings-gefokusde organisasie te wees wat, in afhanklikheid van God Drie-enig en in die kreatiewe krag van die Heilige Gees, help om gemeentes te bou wat elkeen in eie konteks die Koninkryk van God soek en om die gemeenskap na buite te bereik deur gesamentlike werksaamhede wat nie deur ringe en gemeentes afsonderlik gedoen kan word nie.

KERNWAARDES

Die Noordelike Sinode wil hom, ten opsigte van die verstaan van sy identiteit, in al sy aktiwiteite laat lei deur die volgende kernwaardes:

Bybel se waardes

  •  Besluitneming gegrond op sy verstaan van die Bybel en die belydenisskrifte.

Ekumenies

  • Verbintenis aan die kerkordelike ooreenkoms oor die werkterreine van die onderskeie dele van ons kerklike verband.

Onderskeiding

  • Gemeenskaplikheid met ander gelowiges in sy soeke na die wil van God in ‘n veranderende wêreld.

Hart vir mense

  •  ‘n Deernis vir mense in die hantering van diversiteit.

Houding

  • Sensitiwiteit vir die ryke verskeidenheid van gawes wat ringe, gemeentes, geslagte, generasies, kulture en persoonlikhede bied.

Ontwikkelling

  • Die wydste moontlike betrokkenheid en aktiewe benutting van leraars, kerkraadslede en lidmate by die werksaamhede van die sinode.

Verantwoordbaarheid

  • Deursigtige besluitneming en administrasie.

EMBLEEM

 

 

 

 

Die Kremetart

* Die kremetart is ‘n Afrika-boom – dit simboliseer die Afrika-kontinent by uitnemendheid.
* Ons is in Afrika, ons is van Afrika, ons is Afrikane – hier gebore vanuit geslagte wat al lankal  hier woon; hier groot geword; hier lewe ons, en ons wil in geen ander land wees nie.
* Hoekom deel van ons logo?  Dis Afrika, dis groots, dit  staan vas en gee vastigheid, dis asof ons almal ons arms om die boom wil sit en mekaar so vashou.

Hand

Dit bring ons by die hand – ‘n oop hand wat gee, wat uitgesteek word om te help; ‘n ondersteunende hand; ‘n hand van welwillendheid en openhartigheid en vriendelikheid en naby-wees.
* Uiteindelik is dit God se hand wat sigbaar word in hierdie wereld deur ons hande.

Kruis

Die kruis? Hoe anders!  Die kruis vorm die fokuspunt, die middelpunt – ingeweef in die kremetartboom. Dis asof die boom uiteindelik vir ons die kruis word.
* En so rig ons – hier in Suider-Afrika – ook ons oog op die kruis; dra ons ons kruis, ons tipiese Suider-Afrikaanse kruis (so dikwels uniek anders as die kruise van die res van die wereld); bring ons hoop en maak ons ‘n verskil omdat ons leef onder en vanuit hierdie Kruis.

 

Meer oor die embleem 

Hierdie embleem kan afwisselend gebruik word.  (Grafieka geskep deur dr Nico Simpson van Bybel-Media)

Share