Ons dien met ons GAWES

Argief van die NG Kerk in SA

Die argiefgebou is in die pragtige Stellenbosch geleë, maar lewer ‘n landswye argiefdiens aan die Algemene Sinode en ses van die tien streeksinodes van die NG Kerk. Hulle huisves ook die Verenigende Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode en Kaapland) se argivalia.
Navrae:  Kontak hulle by tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, [email protected].
Webblad: http://kerkargief.co.za

 

BESTMED 

Navrae:  Vir enige inligting, kontak me Veronica Stuurman, by e-pos mailto:[email protected].
Webblad: www.bestmed.co.za

 

Christelik-Maatskaplikeraad (CMR) – Noord

Die CMR lewer per ooreenkoms kinder- en gesinsorgdienste aan die Sinode, deur middel van ’n verskeidenheid gemeenskapsentrums en CMR Ringskantore.
Navrae:  Kontak die Direkteur, CMR Noord: Me Maryke Venter, SKDB Sentrum, tel 012 460 9272/3/4, faks 012 460 8531, e-pos [email protected]
Webbladwww.cmrn.co.za


Abraham Kriel Kinderhuis – Nylstroom 

Lees in die nuusbrief meer oor die instelling en hoe ‘n mens kan betrokke raak.
Nuusbrief 3 [kliek hier]

 

 

Fakulteit Teologie – Universiteit van Pretoria

Webblad:  www.up.ac.za/faculty-of-theology
Kerkeie Teologiese Opleiding – Hoof: Dr Kobus (JA) Myburgh, tel 012 420 4620 (k), faks 012 420 5276, e-pos [email protected]
Excelsus (Voortgesette Bedieningsontwikkeling) – Hoof: Dr André Bartlett, Excelsus, tel 012 420 4441 (k), e-pos [email protected]

 

Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke

Die Jaarboek bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.  Navrae:  kontak Bybel-Media by tel 0860 26 33 42, e-pos [email protected].
Webblad: www.bybelmedia.org.za

 

Predikante en Amptenare Pensioenfondse 

Navrae:  Mnr Theo Smith, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos [email protected]

 

STABILIS

Bied kliniese en nasorgdienste aan persone met substansafhanklikheid.  Navrae – e-pos [email protected], tel/faks 012 333 7702.
Webbladwww.stabilis.org.za

 

TUISTES VIR BEJAARDES EN ANDER PERSONE

SKDBM-tuistes vir bejaardes

  • Brits-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 252 7043.
  • Vergenoeg vir Seniors  – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 332 1763.
  • Harmoniehof (Pretoria) – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected],  tel 012 440 3357, Webblad: www.harmoniepark.co.za
  • Harmonie Oord – Die tuiste huisves selfversorgende bejaardes met ’n beperkte inkomste.  Navrae: e-pos [email protected],  tel/faks 012 440 3137
  • Huis HJ Piek – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 460 6231/2.
  • Rustenburg-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 014 592 9218.
  • Warmbad-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 014 736 2340.

Gemeentelike tuistes vir bejaardes

  • Huis Herfsblaar (Queenswood) – Navrae: Die Bestuurder, tel 012 333 4445.

 

Share