Dokumente

NOORDELIKE SINODE

Ander

  • Kersboodskap van Dewyk Ungerer (Moderator Noordelike Sinode) 1 Des 2018 [Kliek hier]
  • Grondonteiening:   Regter Antonie Gildenhuys [oud-regter in die Grondeise Hof en eiendomsregkenner] het die SDR vergadering op 26 Oktober 2018 toegespreek [Kliek hier]
  • Missionaliteit in die NG Kerk:  Lourens Bosman [Algemene Bestuurder van die Algemene Sinode] het die aanbieding tydens die  SDR vergadering gelewer.  [Kliek hier]

Kerkorde en aanvullende bepalings:

  • Februarie 2020: Die rol van ‘n ring ten opsigte van ‘n beroep – Handleiding opgestel deur Attie Nel (Aktuarius) [Kliek hier]
  • 2016 Noordelike Sinode: Kliek hier

Omsendbriewe en verklarings van Noordelike Sinode:

18/4/2020 – Moderatuur se brief rakende Corona 2020 [kliek hier]

[Verskil no 11 – 5 April 2019] – Hofuitspraak : Selfdegeslagsverhoudinge 

Op aanbeveling van die Algemene Taakspan Regte (ATR) het die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) op 18 Maart besluit om nie teen die hofuitspraak te appelleer nie.
Die volgende het as motivering vir die besluit gedien:
1. Die Kerkorde 2015 Art 21 lui: Die kerkvergaderinge behandel sake vanuit kerklike perspektief, in die lig van die Woord van God en op kerklike wyse.
2. Die kerk wou nie in die eerste plek die saak in die hof beredeneer nie. Daarom oordeel ons steeds dat die kerk nie sake in die burgerlike hof moet beredeneer nie.
3. Die ATR is van mening dat geestelike leierskap van ons vra om hierdie saak op ʼn konstruktiewe wyse te hanteer te midde van die hofuitspraak. Verhoudinge en die heil van die kerk bly vir ons baie belangrik.

14/4/2017 – Verklaring van die Moderatuur:

Ons is dankbaar dat gebed so ‘n integrale deel van ons gemeentes se lewe is en dat daar op soveel plekke en wyses daarmee erns gemaak word. Dit is een manier waarop ons deurlopend ons afhanklikheid van die Here uitleef. Ons herinner gemeentes hiermee aan ons verbintenis aan ons land en kontinent. Lydenstyd roep ons op om in die spieël te kyk en Paasfees verkondig die deurbreek van die Lig.  Ons vra daarom dat gemeentes by al die eredienste gedurende April in besonder aan ons land en sy mense sal dink. Saam bid ons “Laat U Koninkryk kom! Here, gee ons vrede.”

Omsendbriewe/verklarings van die Algemene Sinode:

09/07/2019 – Kommentaar op die saak van teologiese opleiding soos tans in die media gevoer [Lees die volledige brief hier…]
10/05/2019 – Gesprekke met Binnelandse Sake oor huwelike [Lees die volledige brief hier…]
10/04/2019 – Hulp aan Mosambiek  [Lees hier meer oor hoe persone betrokke kan raak by die hulpverleningsprogram IRM Project Nova Vida]
08/03/2019 – Standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings  [Kliek hier…]
16/06/2018 – Gedragskode en Gronddebat – 16 Junie 2018 [Lees die volledige berig hier…]
2016 – Verklaring: Hofsaak teen die NG Kerk oor sy besluite oor selfdegeslagverhoudings in 2016 [Lees hier verder…]

Preeksketse

Ekologie preekskets 2018

Alan Paton, die gevierde skrywer en filosoof, het gesê: “Die grond is heilig. Dit kom immers van die Skepper self. Onderhou dit. Beskerm dit. Sorg daarvoor, want dit onderhou die mens, beskerm die mens, sorg vir die mens. Vernietig die grond, en jy vernietig die mens.”

Dié aanhaling en talle gedeeltes in die Bybel maak dit duidelik dat die welsyn van die skepping en die welsyn van die mensdom onskeibaar is. Hoe mense leef, het ʼn direkte impak op die skepping en wat met die skepping gebeur. Om hieroor na te dink word die eerste Sondag in Junie elke jaar as Biddag vir die Ekologie ingeruim.  [Klik hier vir ʼn pragtige preekskets met liturgie vir dié geleentheid]

Pinkster 2018: CLF

Die preke vir Pinkster (10–20 Mei 2018) is gereed om afgelaai te word vanaf CLF se webtuiste.
Kliek op die skakel om die preke af te laaihttps://www.clf.co.za/downloads/week-of-prayer-pentecost
Navrae:  CLF by +2721 873 6964, epos info@clf.co.za of besoek ons webwerf www.clf.co.za.

Sinodesitting 2016:  

Handelinge

1 Maandag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
2 Dinsdag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
3 Woensdag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
4 Donderdag – goedgekeur  [Kliek hier]
5 Vrydag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
6 Laat stuk 1 – samestelling van Moderatuur [Kliek hier]
7 Laat stuk 2 – Herinstel van tribunaal [Kliek hier]

Agenda

Sinode 2016 voorblad
Bl 1 – 2016 Agenda – Titel-blad
Bl 2 – 2016 Agenda – Ringe in die Noordelike Sinode
Bl 3 – 2016 Agenda – Kernwaardes
Bl 4 – 2016 Agenda – Inhoudsopgawe
Bl 5 – 2016 Agenda – Voorwoord
Bl 6-7 – 2016 Agenda – Skema van werksaamhede
Bl 8-9 – 2016 Agenda – In Memoriam
Bl 10-14 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad
Bl 15-17 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad – Bylaag 1
Bl 18-23 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad – Bylaag Moderatuur
Bl 24-26 – 2016 Agenda – Die konteks waarbinne ons moet kerkwees – Agtergrondsartikel
Bl 27-31 – 2016 Agenda -Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1
Bl 32-54 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 1
Bl 55-66 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 2
Bl 67-69 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 3
Bl 70-83 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 4
Bl 84 -2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 5
Bl 85-90 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 6
Bl 91-92 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 7
Bl 93-97 – 2016 Agenda – Kuratorium
Bl 135-140 – 2016 Agenda – Lys van afgevaardigdes (soos op geloofsbriewe)

ALGEMENE SINODE

Belydenisskrifte en Formuliere:

Kliek hier vir die dokumente in Afrikaans sowel as Engels.

Handleidings:

A tot Z Beleid: Agtergrond:  Kliek hier

Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge: Kliek hier

Handleiding vir die eredienste: Kliek hier

HTS Teologiese Studies: Kliek hier

Verbum et ecclesia: Kliek hier

Kerkorde en aanvullende bepalings:

2019 Algemene Sinode:

Die nuwe Kerkorde van die Algemene Sinode 2019 is gefinaliseer en op die Kerkargief se webwerf by “Acta” geplaas.  Die skakel is https://kerkargief.co.za/doks/acta/AS_KO_2019.pdf

Sinodesitting:

2015 Agenda en Handelinge:

Besluiteregisters

Handelinge

Agendas

Belangrike Besluite

ALGEMENE SINODE 2019

eMseni Konferensiefasiliteit
Sondag 6 tot Vrydag 11 Oktober 2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 is by http://ngkerk.net/sinode2019/ beskikbaar.

Vir enige navrae, kontak ons gerus.  Telefoon: 012 342 0092 x 204  /  Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380
E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za


KORRESPONDENSIE

  1. ‘n Bekendstellingsbrief met die nodige skakels.
  2.  ‘n Powerpoint vir gebruik in die gemeentes se afkondigings.
  3.  ‘n Kort video:  Algemene Sinode wil graag lidmate en kerkrade se insette ontvang om hulle te help met ‘n scenariobeplanning vir die toekoms van die NG Kerk.  Hier verduidelik Lourens Bosman meer oor die proses. Die eerste vrae is reeds op die NG Kerk bladsy geplaas, en daar sal in die weke wat kom terugvoer gevra word oor ‘n aantal ander aspekte ook.

 

VOORBLAD EN SIMBOLIEK

Tema vir Algemene Sinode 2019:  Nelis Janse van Rensburg vat dié tema mooi saam, klik hier. ‘n Besondere logo (regs) is ook vir hierdie geleentheid ontwerp en dit bevat heelwat simboliek:

Duif:  Heilige Gees
Water:  Doop, lewe in oorvloed
Strome:  Teenwoordige aktiewe Vader, Seun en Gees
Tien bane: Tien Streeksinodes
Beweging: Gestuurdheid van die Kerk

 

AGENDA

 

Share