Dokumente

NOORDELIKE SINODE

Ander

 • Kersboodskap van Dewyk Ungerer (Moderator Noordelike Sinode) 1 Des 2018 [Kliek hier]
 • Grondonteiening:   Regter Antonie Gildenhuys [oud-regter in die Grondeise Hof en eiendomsregkenner] het die SDR vergadering op 26 Oktober 2018 toegespreek [Kliek hier]
 • Missionaliteit in die NG Kerk:  Lourens Bosman [Algemene Bestuurder van die Algemene Sinode] het die aanbieding tydens die  SDR vergadering gelewer.  [Kliek hier]

Kerkorde en aanvullende bepalings:

Omsendbriewe en verklarings:

 • 14/4/2017 Verklaring van die Moderatuur:  Ons is dankbaar dat gebed so ‘n integrale deel van ons gemeentes se lewe is en dat daar op soveel plekke en wyses daarmee erns gemaak word. Dit is een manier waarop ons deurlopend ons afhanklikheid van die Here uitleef. Ons herinner gemeentes hiermee aan ons verbintenis aan ons land en kontinent. Lydenstyd roep ons op om in die spieël te kyk en Paasfees verkondig die deurbreek van die Lig.  Ons vra daarom dat gemeentes by al die eredienste gedurende April in besonder aan ons land en sy mense sal dink. Saam bid ons “Laat U Koninkryk kom! Here, gee ons vrede.”

Preeksketse

Ekologie preekskets 2018

Alan Paton, die gevierde skrywer en filosoof, het gesê: “Die grond is heilig. Dit kom immers van die Skepper self. Onderhou dit. Beskerm dit. Sorg daarvoor, want dit onderhou die mens, beskerm die mens, sorg vir die mens. Vernietig die grond, en jy vernietig die mens.”

Dié aanhaling en talle gedeeltes in die Bybel maak dit duidelik dat die welsyn van die skepping en die welsyn van die mensdom onskeibaar is. Hoe mense leef, het ʼn direkte impak op die skepping en wat met die skepping gebeur. Om hieroor na te dink word die eerste Sondag in Junie elke jaar as Biddag vir die Ekologie ingeruim.  [Klik hier vir ʼn pragtige preekskets met liturgie vir dié geleentheid]

Pinkster 2018: CLF

Sinodesitting 2016:  

Handelinge

1 Maandag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
2 Dinsdag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
3 Woensdag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
4 Donderdag – goedgekeur  [Kliek hier]
5 Vrydag finaal – goedgekeur [Kliek hier]
6 Laat stuk 1 – samestelling van Moderatuur [Kliek hier]
7 Laat stuk 2 – Herinstel van tribunaal [Kliek hier]

Agenda

Sinode 2016 voorblad
Bl 1 – 2016 Agenda – Titel-blad
Bl 2 – 2016 Agenda – Ringe in die Noordelike Sinode
Bl 3 – 2016 Agenda – Kernwaardes
Bl 4 – 2016 Agenda – Inhoudsopgawe
Bl 5 – 2016 Agenda – Voorwoord
Bl 6-7 – 2016 Agenda – Skema van werksaamhede
Bl 8-9 – 2016 Agenda – In Memoriam
Bl 10-14 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad
Bl 15-17 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad – Bylaag 1
Bl 18-23 – 2016 Agenda – Sinodale Diensraad – Bylaag Moderatuur
Bl 24-26 – 2016 Agenda – Die konteks waarbinne ons moet kerkwees – Agtergrondsartikel
Bl 27-31 – 2016 Agenda -Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1
Bl 32-54 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 1
Bl 55-66 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 2
Bl 67-69 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 3
Bl 70-83 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake 1 – Bylaag 4
Bl 84 -2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 5
Bl 85-90 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 6
Bl 91-92 – 2016 Agenda – Sinodale Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake – Bylaag 7
Bl 93-97 – 2016 Agenda – Kuratorium
Bl 135-140 – 2016 Agenda – Lys van afgevaardigdes (soos op geloofsbriewe)

ALGEMENE SINODE

Belydenisskrifte en Formuliere:

 • Kliek hier vir die dokumente in Afrikaans sowel as Engels.

Handleidings:

Kerkorde en aanvullende bepalings:

2015  Algemene Sinode:  Kliek hier

Nuutste omsendbriewe/verklarings van die Algemene Sinode:

Besoek www.ngkerk.org.za vir die inhoud van die volgende verklarings:

 • NG Kerk Mediaverklaring: Verslag van die CRL kommissie
 • Dutch Reformed Church: Press release on the CRL Report
 • SA Raad van kerke Verklaring van Palestina-afvaardiging
 • SA Raad van Kerke versoek dat Parlement ontbind.
 • SA Raad van Kerke Verklaring oor Korrupsie
 • Pastorale brief van die Moderature van NG kerk en VGK

Sinodesitting:

2015 Agenda en Handelinge:

 

Share