Sinodesitting 16-20 Oktober 2022

Sinodesitting

Ons nader nou die pylvak van ons reis op pad na die komende familiefees. Let asb daarop dat die sitting reeds Sondag 16:30 begin (registrasie van 14:00 af). Die sitting hou weer Donderdag 13:15 op.

VBO-punte

Die moontlikheid word ondersoek dat predikante VBO-punte kan verdien vir die bywoning van die sitting. Meer hieroor volgende week.

 

Sakelys

Die Sinodesitting se sakelys is reeds aan al die afgevaardigdes gestuur. Kerkkantore, emeriti en enige ander belangstellende is welkom om op die volgende skakel te kliek om die volledige sakelys af te laai. Indien jy die sakelys oopmaak is daar skakels na verskeie bylaes. Indien jy op so ‘n skakel kliek, dan maak die aanhangsel oop. Kontak gerus vir Hermien by die Sinodehuis ([email protected]) indien daar enige navrae is.

Waarnemers

Name van waarnemers moet asb. op die laatste Maandag (26e) aan die Sinodehuis gestuur word.

OOR MINDER AS ‘N MAAND HOU ONS FEES

Ons skop saam af

Op die eerste dag van die sinode­sitting, Sondag 16 Oktober, is die sinode­gangers om 19:00 die gaste van die ge­meente Nylstroom-Oos. James Kirkpatrick, asses­sor, sal die Woord bedien oor die tema: “Wysheid in ‘n tyd soos hierdie” en Dewyk Ungerer, moderator, sal die nagmaal bedien. Die erediens sal gestream word en gemeentes word versoek om asb. dit vir gemeentelede moontlik te maak om deel te kan wees van hierdie feesgeleentheid, hetsy deur almal saam in die kerkgebou daarna te kyk of dit op YouTube tuis te volg.

Kampering

Afgevaardigdes en waarnemers wat graag met ‘n karavaan of tent wil kampeer moet asb. die Sinodehuis nie later nie 19 September laat weet ([email protected])

MAAK DIE FAMILIEFEES NOG GROTER

Gemeentes word aangemoedig om gemeentelede na die sinode­sitting te stuur indien daar nie ge­noeg kerkraads­lede is wat dit van 16-20 Oktober kan bywoon nie. (Sien by Sinodenuus hier­onder die berig wat verlede week verskyn het.)

Dit beteken dat indien ‘n gemeente drie predikante het, maar daar is net een kerkraadslid wat kan gaan, dat hulle twee ge­meen­te­lede as waar­nemers kan stuur om hulle af­vaar­diging vol­tallig te maak.

Kontak asb. die Sinodehuis as daar enige ondui­delik­heid is. Gemeentes wat van hierdie aanbod gebruik wil maak, kan nog tot Maandag 19 September vir Hermien kontak ([email protected]).

MEER MENSE KAN BYWOON

‘n Gemeente wiese afvaardiging nie voltallig is nie, word genooi om die afvaardiging met lidmate aan te vul. Dit hoef dus nie kerkraadslede te
wees nie! So ‘n lidmaat sal dan die sinodesitting as waarnemer bywoon. Die persoon sal dus saam met ander afgevaardigdes aan tafel sit en ten
volle aan alle gesprekke kan deelneem, maar net nie stemreg hê nie. Dit beteken dat meer mense die binnewerking van die Noordelike Sinode
eerstehands kan ervaar, na sprekers kan luister, saam in die Woord kan delf, saam kan dink oor die tema “Wysheid in ‘n tyd soos hierdie” en
planne kan maak oor die pad vorentoe. Die koste sal net soos dié van ‘n gewone afgevaardigde bereken word.

Gemeentes word gevra om indien moontlik voor 12 September vir Hermien by die Sinodehuis te kontak.

Wysheid in ‘n tyd soos

Sedert verlede week se inligting beskikbaar gestel is (sien berig by Sinodenuus) is die volgende sprekers ge­finali­seer:
Theuns Eloff: Leierskap in ‘n tyd soos hierdie;
Jannie Rossouw: Die ekonomiese landskap;
Roland Henwood: Die politieke landskap;
Franco Colin: Lang-Covid en neurologiese / psigiese gevolge;
Barend la Grange: Gemeenskapsontwikkeling.

BAIE BELANGRIK:

Inhandiging van geloofsbriewe: Baie dankie aan die gemeentes wat hulle geloofsbriewe reeds deurgestuur het. Net ‘n herinnering dat uitstaande geloofsbriewe so spoedig moontlik aan [email protected] gestuur word.  Kliek hier vir ‘n proforma-ge­loofs­­­brief.

Spreker

Prof. Thuli Madonsela het ingewillig om by die Sinodesitting wat van 16-20 Oktober te Weesgerus plaas­vind, te kom praat. Daar is reeds voorheen gemeld dat daar beplan word om met die oog op deeglike nadenke oor die tema en die kerk se rol in hierdie tyd, ons aan stemme van buite die kerk bloot te stel. Daar heers dus ‘n groot opgewondenheid by die ontwerpspan dat die voormalige Openbare Beskermer ons gaan vereer met haar teenwoordigheid en insigte in dié verband.

Inligting tot op hede uit die weeklikse nuus rakende die Sinode:

Tema: Wysheid in ‘n tyd soos hierdie.

  • Datum: 16 – 20 Oktober.

  • Plek: Weesgerus.

  • Insiggewende perspektiewe deur sprekers.

  • Afvaardiging: Meerdere sekundi is moontlik en kan afwissel.

  • Karavaanverblyf is beskikbaar.

  • Sakelys: volledige elektroniese weergawe, asook gedrukte werkskopie.

 

Sekundi 

Gemeentes word daaraan herinner dat hulle meer sekundi vir kerkraadslede kan aanwys. Dit beteken dat die kerkraadslede mekaar dus kan aflos, bv. een vir Sondag-Dinsdag en ‘n ander een vir Woensdag-Donderdag.

 

Verblyf

Afgevaardigdes word in chalets gehuisves. Daar is egter ook karavaanstaanplek beskikbaar. Kontak asb. vir Hermien ([email protected]rdsin.co.za) nie later nie as 31 Augustus indien jy graag met jou karavaan sou wou kom.

Sakelys

Afgevaardigdes sal in September ‘n volledige sakelys elek­tronies ontvang. Hierdie sakelys sal as gelese beskou word wanneer die vergadering begin. By registrasie op 16 Oktber, sal elke afgevaardigde ‘n verkorte gedrukte werksweer­gawe van die sakelys met die oog op die vergadering ontvang.

Afgevaardigdes word dus aangemoedig om die volledig sakelys elektronies saam te bring. Alternatiewelik sou afgevaardigdes die volledige sakelys by die gemeente/huis kon uitdruk en as ‘n hardekopie saambring.

Familiefees

Inligting rakende die sinodesitting word weekliks in die Verskil gepubliseer. Daar is telkens nuwe inligting. Die vorige inligting is alles op die webwerf beskikbaar.

Koste van afgevaardigdes

Die koste van afgevaardigdes vir die sinodesitting, 16-20 Oktober te Weesgerus, werk soos volg:  Die Sinode betaal die verblyf- en venuekostes, asook vervoerkoste met dien verstande dat afgevaardigdes saam ry.

Elke gemeente staan in vir sy afgevaardigdes se etes. Die bedrag per persoon sal binnekort beskikbaar wees.

 

Hoe gemaak met afgevaardigdes?

Wanneer die sinode bymekaarkom dan vier ons, ons verbintenis aan mekaar as geloofsfamilie. Dit is daarom die gebruik dat sover moontlik al die gemeentes se predikante, sowel as ‘n kerkraadslid vir elke predikant, afgevaardig word om dit by te woon. Dit is belangrik dat die feesgangers ook die samestellingsprofiel van die lidmate, nl. verskillende ouderdomme sowel as verskillende geslagte, sal vertoon. Dit is egter nie vir almal ewe maklik om vir vier nagte weg van die huis af te wees nie en daarom kan ’n gemeente meer sekundi aanwys. Dit sou dus moontlik wees dat ‘n kerkraadslid die sitting vir twee dae bywoon en dan wissel met ‘n ander een wat die ander dae bywoon.

Geloofsbriewe moet die Sinodehuis asb. teen 12 Augustus bereik. Kliek hier vir ‘n proforma-geloofsbrief.

Wysheid in ‘n tyd soos hierdie

Die SDR het by sy laaste vergadering op 22 Junie die verwoording van die tema vir vanjaar se sinodesitting gefinaliseer as:Wysheid in ‘n tyd soos hierdie. Hierdie tema sal op verskillende maniere tydens dagwydings, vanuit verslae en gesprekstemas, asook deur insette van sprekers en op ander maniere, ontgin word.

Die sitting vind van 16-20 Oktober te Weesgerus plaas en daar sal voortaan gereeld in die Verskil belangrike inligting rakende die geleentheid verskyn. Die volgende is tans van belang:

*  31 Julie: Indiening van beskrywingspunte.
*  12 Augustus: Indiening van geloofsbriewe.  [Kliek hier vir ‘n voorbeeld van die Geloofsbrief]

Bogenoemde dokumente moet aan Hermien Swart by die Sinodehuis gestuur word – [email protected].

Navrae: Die direkteur, Paul Grobler (082 653 5734 / [email protected]).

Share