VISIE VAN DIE NOORDELIKE SINODE

Die Noordelike Sinode erken dat God ons, deur gemeentes, binne die gemeenskap waarbinne ons geplaas is, gebruik om HOOP bring en ʼn VERSKIL te maak.
As sinode wil ons ’n ondersteunende rol speel deur ʼn verhoudings-gefokusde organisasie te wees wat, in afhanklikheid van God Drie-enig en in die kreatiewe krag van die Heilige Gees, help om gemeentes te bou wat elkeen in eie konteks die Koninkryk van God soek en om die gemeenskap na buite te bereik deur gesamentlike werksaamhede wat nie deur ringe en gemeentes afsonderlik gedoen kan word nie.

 

KERNWAARDES

Die Noordelike Sinode wil hom, ten opsigte van die verstaan van sy identiteit, in al sy aktiwiteite laat lei deur die volgende kernwaardes:

  •  Besluitneming gegrond op sy verstaan van die Bybel en die belydenisskrifte.
  • Verbintenis aan die kerkordelike ooreenkoms oor die werkterreine van die onderskeie dele van ons kerklike verband.
  • Gemeenskaplikheid met ander gelowiges in sy soeke na die wil van God in ‘n veranderende wêreld.
  •  ‘n Deernis vir mense in die hantering van diversiteit.
  • Sensitiwiteit vir die ryke verskeidenheid van gawes wat ringe, gemeentes, geslagte, generasies, kulture en persoonlikhede bied.
  • Die wydste moontlike betrokkenheid en aktiewe benutting van leraars, kerkraadslede en lidmate by die werksaamhede van die sinode.
  • Deursigtige besluitneming en administrasie.
Share