Ons dien met ons GAWES

Argief van die NG Kerk in SA

Die argiefgebou is in die pragtige Stellenbosch geleë, maar lewer ‘n landswye argiefdiens aan die Algemene Sinode en ses van die tien streeksinodes van die NG Kerk. Hulle huisves ook die Verenigende Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode en Kaapland) se argivalia. (Noordwal-Wes 1, Stellenbosch 7600). Dr Andrew Kok is die bestuurder.
Navrae:  Kontak hulle by tel 021 882 9923, [email protected]Webblad: http://www.kerkargief.co.za


BestMed

*Bestaande lede: Kontak die aanspreeklike konsultant vir die NG Kerk: Susan Dauth, 072 706 7601, [email protected] of met Bestmed by 0860002378, [email protected]. Webblad: https://www.bestmed.co.za/
*Nuwe lede: Kontak eers met die Alexander Forbes kantoor sodat nuwe lede bygestaan kan word met ’n behoefte bepalingsondersoek of om te bepaal wat die beste opsie sal wees.
Persone wat gekontak kan word is: Elrene Marais (051 403 6522, [email protected]); Chantell Mokoteli (051 403 6513, [email protected]). LW bestaande lede kan ook met
Alexander Forbes skakel vir ’n objektiewe mening of indien lede klagtes het. 

Christelik-Maatskaplikeraad (CMR) – Noord

CMR Noord lewer per ooreenkoms kinder- en gesinsorgdienste aan die Sinode, deur middel van ’n verskeidenheid gemeenskapsentrums en CMR Ringskantore.
Navrae:  Kontak die Direkteur, CMR Noord: Dr Ronel Aylward, tel 012 460 9272/3/4, faks 012 460 8531, e-pos [email protected]
Webbladwww.cmrn.co.za


Abraham Kriel Kinderhuis – Nylstroom 

Die Abraham Kriel Kinderhuis is ‘n organisasie sonder winsoogmerk met 15 huise waar kinders en jongmense wat nie saam met hul eie gesinne kan woon nie, met professionele personeel gehuisves word om na hulle om te sien. Kinders word in opdrag van die kinderhof na die kinderhuis verwys. Benewens die verskaffing van kos, skuiling en ruimte vir speel en ontspanning in ‘n sorgsame omgewing, skep ons ‘n tuisomgewing vir kinders om te groei en te ontwikkel.
Ons respekteer ons kinders as individue, en voorsien in hul godsdienstige en kulturele behoeftes, en moedig hulle aan om hul gevoel van persoonlike identiteit en gemeenskap te behou.
Ons is lief vir, help en sorg vir ons kinders vandag! 
* Lees in die nuusbrief meer oor die instelling en hoe ‘n mens kan betrokke raak [kliek hier]. 
* Kontak hulle by 014 717 5264/5 of skryf ‘n epos ([email protected]); Facebook: Kliek hier ; Webwerf: Kliek hier

 

Fakulteit Teologie – Universiteit van Pretoria

* Kerkeie Teologiese Opleiding – Hoof: Dr Kobus (JA) Myburgh, tel 012 420 4620 (k), e-pos [email protected]; Webblad:  Kliek hier:

* Excelsus (Voortgesette Bedieningsontwikkeling) – Hoof: Tom Smith, tel 012 420 4441 (k), e-pos [email protected] / Sekretaresse: Rika van Rensburg, 012 420 6738 (k), e-pos [email protected] 
Webblad: Kliek hier 

 

Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke

Die Jaarboek bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.  Navrae:  kontak Bybel-Media by tel 0860 26 33 42, e-pos [email protected].
Webblad: www.bybelmedia.org.za

 

Predikante en Amptenare Pensioenfonds 

Navrae:  Mnr Theo Smith, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos [email protected]

 

STABILIS

Bied kliniese en nasorgdienste aan persone met substansafhanklikheid.  Navrae – e-pos [email protected], tel/faks 012 333 7702.
Webbladwww.stabilis.org.za

 

TUISTES VIR BEJAARDES EN ANDER PERSONE

SKDBM-tuistes vir bejaardes

  • Brits-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 252 7043.
  • Vergenoeg vir Seniors  – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 332 1763.
  • Harmoniehof (Pretoria) – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected],  tel 012 440 3357, Webblad: www.harmoniepark.co.za
  • Harmonie Oord – Die tuiste huisves selfversorgende bejaardes met ’n beperkte inkomste.  Navrae: e-pos [email protected],  tel/faks 012 440 3137
  • Huis HJ Piek – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 012 460 6231/2.
  • Rustenburg-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 014 592 9218.
  • Warmbad-Rusoord – Navrae: Die Bestuurder, e-pos [email protected], tel 014 736 2340.

Gemeentelike tuistes vir bejaardes

  • Huis Herfsblaar (Queenswood) – Navrae: Die Bestuurder, tel 012 333 4445.

 

Share