Sakelys, Handelinge/Notule en Kerkorde – Sinode 2022

Kerkorde en aanvullende bepalings:

1. 2016 Noordelike Sinode: Kliek hier

2. Wysigings ten opsigte van die Noordelike Sinode se kerkorde 2016, soos goedgekeur by die Sinodesitting van 16-20 Oktober 2022.  Kliek hier.

Handelinge/Notule

Kliek hier om die volledige dokument oop te maak;

Bylae 1: Konstituering – Naamlys [kliek hier]

 

 

 

 

 

 

 

Werksagenda

[Kliek hier om die volledige dokument oop te maak]

 

 

 

 

 

Sakelys en bylaes

[Kliek hier om die volledige dokument oop te maak]

Inhoudsopgawe

1   Inleidende Opmerkings

2   Logo

3   Skema van Werksaamhede

4   Sinodale Diensraad:

5  Beskrywingspunte:

Ring Louis Trichardt  [Kliek hier]
Gemeente Pretoria  [Kliek hier]
Willem Pretorius (snr)  [Kliek hier]

 

 

 

Share