Taakspanne

TAAKSPANNE

Indien daar ‘n  duidelike behoefte deur die Sinodale Diensraad (SDR) geïdentifiseer word word ‘n taakspan aangewys.  Taakspanne funksioneer met ‘n enkelvoudige opdrag en ‘n duidelike begin- en einddatum.  Dit beteken dat daar ‘n voortdurende wisseling van taakspanne is. Tans is daar onder andere die volgende taakspanne:

 • Bedieningskapsondersteuning Taakspanleier: Paul Grobler
 • Beleggings Taakspanleier: Paul Grobler
 • Brugbediening Taakspanleier: Christoph Muller
 • Ekonomie Taakspanleier:  Cobus van Wyngaard
 • Finansiële ondersteuning van gemeentes  Taakspanleier:  Paul Grobler
 • Gendergesprek Taakspanleier:  Marinda van Niekerk
 • Imagine Taakspanleier: Johan de Wet
 • Induksie Taakspanleier: Lizl-Louise Schoeman
 • Jeug Taakspanleier: Corné Randall
 • Kerklike ondersoeke Taakspanleier: Attie Nel
 • Kerkordelike advies Taakspanleier: Attie Nel
 • Klein gemeentes Taakspanleier: Frans de Beer
 • Leierskapsontwikkeling Taakspanleier:  Jan Botha
 • Leraarsontwikkeling Taakspanleier: Roelf Opperman
 • Mentoraat Taakspanleier: Derick du Toit
 • Missionale kerkwees Taakspanleier: Hannes Bezuidenhout
 • Preekopleiding van ouderlinge Taakspanleier: Amos Schreuder
 • Rentmeesterskap Taakspanleier: Malan Nel 
 • Ringsontwikkeling Taakspanleier: James Kirkpatrick
 • Sakramentsbediening Taakspanleier: Fanie Cronjé & Piet van Vuuren
 • Selfdegeslagverhoudinge Taakspanleier: Fanie Cronje
 • Vroee Kinderontwikkeling Taakspanleier: Lizette van Rooyen

Vir meer inligting kontak die Direkteur, tel 012-440 6525

 

Share